ORIENTACIÒ

El departament d’orientació està format per l’equip de suport i l’orientadora del Centre.
L’equip de suport està coordinat per l’orientadora i el composen els/les professors/es de pedagogia terapèutica (PT) i l’especialista en audició i llenguatge.
El seu objectiu és donar resposta a les necessitats educatives de tots i cada un dels alumnes amb necessitats de suport educatiu.
El treball dels/les PT es realitza sempre dins ses aules, assegurant la inclusió de tot l’alumnat dins l’aula ordinària.
L’especialista AL treballa de forma individualitzada o en petit grup.

Funcions de l’orientadora:

  • Detecció primerenca de dificultats del desenvolupament i/o aprenentatges dels alumnes i prompte intervenció.
  • Avaluació psicopedagògica dels alumnes que ho requereixen
  • Assegurar l’aplicació immediata de les mesures pertinents
  • Coordinar l’atenció i seguiment de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu.
  • Orientar als alumnes i famílies en tot el procés escolar i orientació vocacional.

Ir arriba